Regulamin Ośrodka Leczenia Zaburzeń Osobowości Peron 7F

Cel funkcjonowania ośrodka

 1. Głównym celem ośrodka jest leczenie zaburzeń osobowości. Zaburzenia te przejawiają się zarówno w objawach psychicznych (np. lęk, przygnębienie), somatycznych (np. bóle, wymioty), ale przede wszystkim w zakłóceniach w relacjach z innymi ludźmi.
 2. Funkcjonowanie całego ośrodka podporządkowane jest temu, aby umożliwić uczestnikom rozpoznawanie i korygowanie swoich trudności, dlatego podstawową formą leczenia jest psychoterapia psychoanalityczna oraz społeczność terapeutyczna. Zarazem jednak wszystkie inne formy działania i reguły rządzące ośrodkiem podporządkowane są leczeniu.

Stosowane metody leczenia

 1. Indywidualna psychoterapia psychoanalityczna.
 2. Społeczność terapeutyczna.
 3. Rozmowy z pielęgniarką psychospołeczną.
 4. Terapia zajęciowa oraz inne środki terapeutyczne wspomagające leczenie (m.in. psychorysunek, biblioterapia, zajęcia teatralne, zajęcia kulinarne, zajęcia sportowe, projekcje filmów i dyskusje).
 5. Farmakoterapia.
 6. Jest formą uczestnictwa pacjentów w decyzjach dotyczących funkcjonowania ośrodka.
 7. Stanowi forum wymiany informacji zwrotnych pomiędzy samymi uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a personelem.
 8. Pełni rolę wspierającą w rozwiązywaniu przez uczestników wzajemnych problemów pojawiających się w życiu codziennym ośrodka.
 9. Służy rozwiązywaniu konfliktów między uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a personelem
 10. Pomaga w organizowaniu życia społecznego uczestników.
 11. Pełni współdecydującą rolę w określaniu indywidualnego programu terapeutycznego.
 12. Zajmuje się sytuacjami łamania regulaminu przez uczestników lub personel.

Społeczność terapeutyczna ma szczególne znaczenie w procesie leczenia:

Prawa i zobowiązania dotyczące prywatności oraz poufności:

 1. Proces leczenia objęty jest tajemnicą, w tym przede wszystkim tajemnicą lekarską, co oznacza, że dostęp do informacji pochodzących od uczestników możliwy jest wyłącznie dla osób bezpośrednio zaangażowanych w leczenie.
 2. Uczestnicy mają prawo do prywatności ograniczonej jedynie względami ściśle medycznymi oraz społecznymi.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do:
 • poszanowania prywatności innych
 • informowania personelu o sytuacjach zagrażających życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu uczestników lub personelu

Uczestnicy zobowiązani są do:

 1. Akceptacji Regulaminu.
 2. Postępowania zgodnie z indywidualnym programem terapeutycznym.
 3. Dostosowanie się do ram czasowych ośrodka.
 4. Przestrzegania zakazu stosowania przemocy czy agresji fizycznej wobec uczestników i personelu.
 5. Stosowania wyłącznie leków psychiatrycznych przepisanych bądź akceptowanych przez lekarza ośrodka.
 6. Terminowego i punktualnego uczestnictwa w poszczególnych zajęciach.
 7. Poszanowania prywatnej własności oraz odpowiedzialności finansowej za zniszczenia.
 8. Utrzymania czystości w ośrodku, w tym uczestnictwa w dyżurach związanych z utrzymaniem czystości.
 9. Uczestniczeniu w dyżurach polegających na przygotowywaniu posiłków.
 10. Nie spożywania alkoholu i nie używania jakichkolwiek środków odurzających oraz pozostawania pod ich wpływem na terenie ośrodka.
 11. Palenia tytoniu w miejscach jedynie do tego wyznaczonych.
 12. Zachowania tajemnicy dotyczącej innych uczestników.
 13. Informacji na temat rozpoznania oraz proponowanego leczenia.
 14. Czasowego zwolnienia z udziału w zajęciach terapeutycznych z powodu choroby (potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim).
 15. Zmiany indywidualnego planu terapeutycznego ze względu na zmianę sytuacji osobistej,
  po akceptacji przez personel i społeczność terapeutyczną.
 16. Kierownika ośrodka.
 17. Psychoterapeutów.
 18. Superwizorów.
 19. Psychiatry.
 20. Terapeutów społeczności.
 21. Pielęgniarek psychospołecznych.
 22. Terapeutów zajęciowych.

Uczestnicy mają prawo do:

 1. Informacji na temat rozpoznania oraz proponowanego leczenia.
 2. Czasowego zwolnienia z udziału w zajęciach terapeutycznych z powodu choroby (potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim).
 3. Zmiany indywidualnego planu terapeutycznego ze względu na zmianę sytuacji osobistej,
  po akceptacji przez personel i społeczność terapeutyczną.

Zespół terapeutyczny składa się z:

 1. Kierownika ośrodka.
 2. Psychoterapeutów.
 3. Superwizorów.
 4. Psychiatry.
 5. Terapeutów społeczności.
 6. Pielęgniarek psychospołecznych.
 7. Terapeutów zajęciowych.