Cele projektu

Zgodnie z dokonaną przez Fundację diagnozą potrzeb wsparcia osób z zaburzeniami osobowości, głównymi problemami pacjentów są trudności w nawiązywaniu, a potem utrzymaniu poprawnych relacji społecznych. Trudności te przekładają się zarówno na sferę życia prywatnego pacjentów, jak i na sferę zawodową. Pacjenci w przypadku podjęcia nowej pracy często nie radzą sobie z adaptacją do nowych warunków, zasad i norm, oraz prezentują postawę nacechowaną negatywizmem. Problemy z utrzymaniem pracy, powodują z kolei kłopot z utrzymaniem i kontynuacją samej terapii.

Cele realizowane dzięki projektowi „Centrum Integracji – by móc kochać i pracować” dotyczą trzech głównych aspektów związanych z zaburzeniami osobowości:

1. Pomoc osobom z zaburzeniami osobowości

Podstawowym założeniem projektu i samego Ośrodka jest udział pacjentów w długoterminowej terapii. Psychoterapia oraz przebywanie w społeczności terapeutycznej ma stworzyć grupę osób sobie bliskich, które mając podobne problemy, mogą lepiej siebie rozumieć, lepiej radzić w nawiązywaniu kontaktów, utrzymywaniu więzi, mogą wspólnie odkrywać emocje, a tym samym obniżać lęk wobec różnych sytuacji społecznych.

2. Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy instytucjami zajmującymi się pomocą i wspieraniem osób z zaburzeniami osobowości, tj, szpitali, przychodni, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy.

Zgodnie z założeniami projektu, powstała inicjatywa ma na celu uruchomienie współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnymi instytucjami, które spotkają się z osobami z zaburzeniami osobowości, a są to m.in. szpitale psychiatryczne, poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy. Wiele publikacji dotyczących poprawy stanu zdrowia psychicznego Polaków wskazuje na bardzo niski poziom współpracy pomiędzy instytucjami, które oferują różnego rodzaju pomoc pacjentom, a także na brak wypracowanych konkretnych standardów postępowań, planów działań, które można wdrażać we wszystkich zainteresowanych instytucjach.

3. Informowanie społeczeństwa czym są zaburzenia osobowości, o możliwościach podjęcia terapii, czy też przekazywanie rzetelnej informacji profesjonalistom zajmującym się tym obszarem oraz pracownikom instytucji pomocy społecznej.

Kolejnym celem projektu, jest opracowanie wortalu internetowego, który będzie w sposób całościowy i komplementarny udzielał informacji różnym grupom odbiorców, tj. pacjentom, ich rodzinom, pracownikom instytucji, które zajmują się pomocą osobom z zaburzeniami osobowości. W końcu profesjonalistom, którzy będą mogli uzyskać na wortalu obszerne informacje nt. zaburzeń osobowości, dostępnej literaturze na ten temat, najbliższych konferencjach.