Innowacyjność i produkty

Innowacyjność projektu koresponduje z trzema wymiarami: wymiarem problemu, wymiarem grupy docelowej oraz wymiarem formy wsparcia:

Inowacyjny wymiar projektu
Do tej pory problem kompleksowego wsparcia osób z zaburzeniami osobowości nie był wystarczająco uwzględniony w polityce województwa małopolskiego i kraju. Nie opracowano, ani też nie wdrożono dotychczas kompleksowych rozwiązań, narzędzi, standardów, czy też dokładnej metodologii działania na rzecz tych osób, co w pełni uzasadnia adaptację narzędzi i standardów pracy Centrum Terapeutycznego zaczerpniętych od partnera holenderskiego.

Innowacyjny wymiar grupy docelowej
Do tej pory w województwie małopolskim, jak i w kraju nie udzielano pomocy osobom bezrobotnym z zaburzeniami osobowości uwzględniającej specyfikę ich trudności

Innowacyjny wymiar formy wsparcia
Podobnie w województwie małopolskim, ani w kraju nie opracowano efektywnych metod długoterminowego leczenia zaburzeń osobowości. Stąd też adaptowane będą doświadczenia holenderskie oraz elementy rozwiązań, które są stosowane w innych krajach, takich jak: Wielka Brytania, Niemcy, czy Szwecja.

 

Celem projektu jest także stworzenie modelu pomocy i aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami osobowości między instytucjami działającymi w obszarze wsparcia i pomocy społecznej oraz upowszechnianie go w całej Polsce.

 

Produkt finalny

Opracowana metoda składać się będzie z 3 części:

  1. Centrum Terapeutyczne z długoterminową psychoterapią psychoanalityczną i społecznością terapeutyczną umożliwiające równoczesne podejmowanie i utrzymanie pracy i terapii – pacjenci przez 18 miesięcy będą uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych pięć dni w tygodniu.
  2. Współpraca Centrum Terapeutycznego z doradcami w zakresie aktywizacji zawodowej (doradztwo zawodowe z elementami Development Center) i obowiązkowej aktywności zawodowej – pacjenci będą uczestniczyć w 10 godzinach sesji doradczych z doradcami zawodowymi, będą też brać udział w sesji Development Center.
  3. Model oraz standardy leczenia i pomocy osobom z zaburzeniami osobowości w Polsce.

Dzięki projektowi powstaną:

  • model funkcjonowania Ośrodka: Centrum Terapeutycznego
  • model strukturalny pomocy osobom z zaburzeniami osobowości w Polsce
  • standardy postępowania terapeutycznego uwzględniające charakter i stopień zaburzenia oraz sytuację społeczno-bytową stworzony także w oparciu o doświadczenia zagraniczne
  • strona WWW integrująca wiedzę, informacje o dostępnej pomocy, rodzajach wsparcia i aktualnych działaniach